Verslag van het overleg Plaatselijk Belang Dedemsvaart met Gemeente. 9 maart 2016

07 april 2016

Verslag van het overleg met Plaatselijk Belang Dedemsvaart. 

 

Bijeenkomst dd.: 9 maart 2016 

 

Aanwezig: 

Namens PB: Gerrit Schipper, Harry Drogt en Meine Fernhout 

Namens gemeente: Jan de Vries 

 

 1. Gladde brug en vlonder Wisseling. 

Nabij de brug (op de vlonder) zijn nieuwe strips aangebracht op de houten planken. De brug zelf is nog in goede staat. Op de vlonder is in het verleden de eerste strook meegenomen. Hout brengt, onder vochtige omstandigheden, gladheid met zich mee. Groene aanslag wordt door de buitendienst verwijderd zodra dat aanwezig is. PB waarschuwt voor de risico’s, bijvoorbeeld in geval van letsel (Ter info: OG-IG-BJG). 

 

 1. Stroken met veldbloemen op Kotermeer. 

Op zich is er al veel verruiging en zijn er veel bloemen aanwezig in het Kotermeerpark. Er ligt nog een voormalig trapveldje, dat zou eventueel geschikt gemaakt kunnen worden voor wilde bloemen. Wellicht goed om dat eens te bespreken/bekijken met PB en de vraagsteller. PB komt hier binnenkort op terug om een afspraak te plannen/maken (Actie: PBD)

 

 1. Gladheidsbestrijding Langewijk. 

Het is gebruikelijk om de gehele rijbaan, inclusief de  fietsstrook, te strooien. We zullen controleren of de strooiers correct zijn afgesteld. Het zout moet vervolgens wel door het verkeer worden ingereden. Dat is op een fietsstrook wat lastiger dan op een rijbaan waar auto’s rijden. Dat zou ook de reden kunnen zijn dat het langer duurt voor de fietsstroken ijs/sneeuwvrij zijn.   

 

 1. Kotermeerpark. 

Het lijkt ons goed om hierover, na de afdelingsreorganisatie begin april, met de verschillende betrokken partijen overleg te hebben en afspraken te maken.    

De gezamenlijke schouw is inmiddels uitgevoerd en de graffiti is verwijderd. 

 

 1. Onduidelijkheid over gebruik Marktstraat. 

Het is niet (duidelijk) aangegeven dat er in de Marktstraat niet mag worden gefietst. Daarom is handhaving ook niet mogelijk. Verzoek om te verduidelijken dat het een voetgangersgebied betreft (Actie: OG-IG-GH). 

Hier is al overleg over geweest met de werkgroep verkeer (waar ook de politie in is vertegenwoordigd). Afgesproken is dat fietsen hier wordt toegestaan. Dit zal op korte termijn met borden worden geregeld. 

 

 1. Parkeren op hoek Julianastraat-Wisseling. 

Op de hoek van de Julianastraat en de Wisseling wordt regelmatig geparkeerd, terwijl dat niet mag en niet wenselijk is in verband met het uitzicht. PB stelt voor om daar één of enkele zwerfkeien te plaatsen, zodat parkeren niet meer mogelijk is. PB weet er wel een paar te liggen die gratis kunnen worden afgehaald (Actie: OG-IG-GH)

Dit is in eerste instantie een zaak voor handhaving. In een shared space-gebied is het niet wenselijk dit soort fysieke obstakels te plaatsen. 

 

 1. Cleanteam. 

Het Cleanteam doet, ook volgens PB, heel goed en nuttig werk. Volgens PB zou het goed zijn dat zij ook een bezem, stoffer en blik toevoegen aan hun uitrusting, zodat ze bv glasscherven rond de afvalbakken meteen kunnen opruimen (Actie: OG-Buitendienst-HE)

Bedankt voor de tip, dat gaan we doen! 

 

 1. Kattenogen in fietspad. 

Gerrit Schipper heeft, enige tijd geleden, een mail gestuurd aan een medewerker van de BOH over, een soort van, kattenogen in fietspaden in de provincie Drenthe. Het lijkt PB goed om dat binnenkort te beoordelen/bespreken, zodat het wellicht kan worden toegepast bij de geplande uitvoering van groot onderhoud aan het fietspad langs de Stegerensallee (Actie: OG-IG-BJG)

Het gemeentelijk beleid gaat uit van geen tot een sobere verlichting in het buitengebied.  

Sober in de vorm van een oriënterende verlichting langs zogenaamde school/thuisroutes. 

De Stegerenallee staat bij ons niet bekend als een belangrijke school/thuisroute. Daarvoor is de route Lutten/ Dedemsvaart volledig heringericht. Wij willen in 2016 een proef doen met het toepassen van reflecterende slijtlagen. Uit proeven die elders zijn gehouden blijkt dat deze maatregel een positief effect heeft op de weg(fiets)veiligheid, zonder dat de verlichting wordt uitgebreid of dat er überhaupt verlichting wordt aangebracht. Daarnaast blijkt dat het algemene gevoel van (sociale) veiligheid toeneemt. Wij zijn benieuwd naar de lokale uitkomsten van de proef. Nu worden er geen slijtlagen op betonnen wegen/fietspaden aangebracht, maar desondanks willen wij de bevindingen even afwachten alvorens tot definitieve maatregelen te komen. Uiteraard kan ook in een combinatie van maatregelen worden gedacht. 

 

 1. Groot onderhoud Hoofdvaart. 

De aannemer is momenteel bezig met het aanpassen van de goot en inritten op het gedeelte waar in 2015 nieuw asfalt is aangebracht. PB is erg tevreden over de wijze waarop dat wordt uitgevoerd (Ter info: OG-IG-BJG)

 

 1. Parkeren Wilhelminastraat. 

Er worden regelmatig auto’s geparkeerd langs de Wilhelminastraat, t.h.v. gebouw “De Antenne”. Gevolg is dat toeleverend  vrachtverkeer er niet meer door kan. Het parkeren langs de Wilhelminastraat zou moeten worden voorkomen, er zijn voldoende parkeermogelijkheden in de nabije omgeving (Actie: OG-IG-GH).  

Er bestaan twijfels over de omvang van het probleem. Volgens de heer Postma (woont op de hoek Van Marlelaan – Wilhelminastraat) kan het vrachtverkeer er bijna altijd langs, ze moeten soms wachten op tegemoetkomend verkeer. Verder is de nieuwe situatie hier net opgeleverd. Voorgesteld wordt om dit nog even aan te zien. 

 

 1. Snelheid op Magnolia-Mien Ruijslaan t.h.v. Brug/Moerheimstraat. 

De snelheid op en ter hoogte van de brug liggen volgens PB vrij hoog. Het lijkt voor sommigen een sport om zo snel mogelijk over de verhoogde brug te rijden, waardoor auto’s (bijna) los komen. Wellicht goed om aan beide zijden van de brug tijdelijk DSI’s te plaatsen, zodat ook duidelijk wordt hoe groot het probleem is (Actie: OG-IG-GH)

De inzet van DSI’s hebben als inzet de weggebruiker te attenderen op zijn of haar snelheid. Ondanks dat DSI’s snelheden kunnen meten kan de nauwkeurigheid licht afwijken van “echte” verkeerstellers. Deze classificeerders worden gebruikt om een goed betrouwbaar snelheidsprofiel te verkrijgen. Een DSI is dus meer een aanvulling op een verkeerstelling. 

Gezien het wegverloop (bocht en de verhoogde brug) is een goede verkeerstelling ter hoogte van de brug niet goed mogelijk. Ook de aansluitende/kruisende wegen aan beide zijden van de brug hebben een dusdanige invloed op een verkeerstelling dat betrouwbare gegevens zo goed als niet te genereren zijn. 

 

 1. Berm langs Hoofdvaart zuidzijde, tussen Sportlaan en Steenbergerwijk. 

De berm is plaatselijk stuk gereden, verzoek om dat te herstellen, zoals verderop ook is gebeurd (Actie: OG-Buitendienst-HE)

Deze berm is opgenomen in het onderhoudsprogramma voor dit voorjaar. 

 

 1. Hondenuitlaatstrook Hoofdvaart Zuidzijde. 

De bebording van deze hondenuitlaatstrook is niet (meer) compleet. Verzoek om de ontbrekende borden toe te voegen (Actie: OG-IG-BJG)

De situatie zal worden beoordeeld en, indien nodig, zullen de ontbrekende borden worden aangevuld.  

 

 1. Volgend overleg. 

Het eerstvolgend overleg wordt gepland op woensdag 13 april 2016 om 13:30 uur in “De Baron”. Verslag van het overleg met Plaatselijk Belang Dedemsvaart.