Verslag van het overleg Plaatselijk Belang Dedemsvaart met Gemeente 13 april 2016

17 april 2016

Verslag van het overleg met Plaatselijk Belang Dedemsvaart.

 

Bijeenkomst dd.: 13 april 2016

 

Aanwezig:

Namens PBD: Gerrit Schipper, Harry Drogt en Meine Fernhout

Namens gemeente: Jan de Vries

 

 

1. Stroken met veldbloemen op kotermeer.

Er is inmiddels overleg geweest tussen PB, bewoners en gemeente. Er zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van werkzaamheden. Bewoner Feddema wacht nog op een reactie vanuit de gemeente (HW) m.b.t. het zaaien van bloemenzaad (Actie: OG-IG-DS).

 

2. Kotermeerpark

De contactambtenaar zal proberen om een afspraak te plannen (in mei) met PB en betrokken medewerker(s) BOH om afspraken te maken over de gezamenlijke (bewoners/PB/gemeente) aanpak/verantwoordelijkheid voor het verbeteren van de uitstraling van het Kotermeerpark (Actie: OG-ST-JdV).

 

3. Onduidelijkheid over gebruik Marktstraat.

Hier is al overleg over geweest met de werkgroep verkeer (waar ook de politie in is vertegenwoordigd). Afgesproken is dat fietsen hier wordt toegestaan. Dit zal op korte termijn met borden worden geregeld.

 

4. Parkeren op hoek Julianastraat-Wisseling.

Dit is in eerste instantie een zaak voor handhaving. In een shared space-gebied is het niet wenselijk dit soort fysieke obstakels te plaatsen.

 

5. Kattenogen in fietspad.

Het gemeentelijk beleid gaat uit van geen tot een sobere verlichting in het buitengebied.

Sober in de vorm van een oriënterende verlichting langs zogenaamde school/thuisroutes.

De Stegerenallee staat bij ons niet bekend als een belangrijke school/thuisroute. Daarvoor is de route Lutten/ Dedemsvaart volledig heringericht. Wij willen in 2016 een proef doen met het toepassen van reflecterende slijtlagen. Uit proeven die elders zijn gehouden blijkt dat deze maatregel een positief effect heeft op de weg(fiets)veiligheid, zonder dat de verlichting wordt uitgebreid of dat er überhaupt verlichting wordt aangebracht. Daarnaast blijkt dat het algemene gevoel van (sociale) veiligheid toeneemt. Wij zijn benieuwd naar de lokale uitkomsten van de proef. Nu worden er geen slijtlagen op betonnen wegen/fietspaden aangebracht, maar desondanks willen wij de bevindingen even afwachten alvorens tot definitieve maatregelen te komen. Uiteraard kan ook in een combinatie van maatregelen worden gedacht. PB geeft aan dat het, wat hun betreft, gaat om kattenogen die zelf geen licht geven, maar door het aanstralen door fietsverlichting oplichten (Ter info: OG-IG-BJG).

 

6. Parkeren Wilhelminastraat.

Er bestaan twijfels over de omvang van het probleem. Volgens de heer Postma (woont op de hoek Van Marlelaan – Wilhelminastraat) kan het vrachtverkeer er bijna altijd langs, ze moeten soms wachten op tegemoetkomend verkeer. Verder is de nieuwe situatie hier net opgeleverd. Voorgesteld wordt om dit nog even aan te zien.

 

7. Snelheid op Magnolia-Mien Ruijslaan t.h.v. Brug/Moerheimstraat.

De inzet van DSI’s hebben als inzet de weggebruiker te attenderen op zijn of haar snelheid. Ondanks dat DSI’s snelheden kunnen meten kan de nauwkeurigheid licht afwijken van “echte” verkeerstellers. Deze classificeerders worden gebruikt om een goed betrouwbaar snelheidsprofiel te verkrijgen. Een DSI is dus meer een aanvulling op een verkeerstelling.

Gezien het wegverloop (bocht en de verhoogde brug) is een goede verkeerstelling ter hoogte van de brug niet goed mogelijk. Ook de aansluitende/kruisende wegen aan beide zijden van de brug hebben een dusdanige invloed op een verkeerstelling dat betrouwbare gegevens zo goed als niet te genereren zijn. De vraag/opmerking van PB was bedoeld om het probleem met hoge snelheden te signaleren en om te proberen, op de één of andere wijze, de snelheid omlaag te brengen (Actie: OG-IG-GH).

 

8. Berm langs Hoofdvaart zuidzijde, tussen Sportlaan en Steenbergerwijk.

Deze berm is opgenomen in het onderhoudsprogramma voor dit voorjaar.

 

9. Hondenuitlaatstrook Hoofdvaart Zuidzijde.

De situatie zal worden beoordeeld en, indien nodig, zullen de ontbrekende borden worden toegevoegd.

 

10. Evaluatie Shared Space in centrum Dedemsvaart.

PB geeft aan dat goed zou zijn om het “Shared Space” in het centrum van Dedemsvaart eens te evalueren met de verschillende betrokken partijen. Dat kan wellicht via de klankbordgroep (Actie: OG-IG-GH).

 

11. Bladhekken.

PBD is het eens met het voorstel van raadslid Jonkhans om de wegbezuinigde bladhekken vanaf de komende herfst weer terug te plaatsen (Ter info: OG-IG-DS).

 

12. Gebruik van Veenderij door zwaar verkeer.

Op de hoek van de Veenderij en de Verlengde Zestiende Wijk is sinds kort een weegbrug gevestigd. Als gevolg daarvan wordt een deel van de smalle Veenderij gebruikt door zwaar verkeer, met alle gevolgen van dien voor wegdek en berm. Graag een oplossing voor deze ongewenste situatie (Actie: OG-IG-BJG).

 

13. Verzakkende tegels in voetpad a.g.v. mollenritten.

De tegels in het voetpad aan de noordzijde van de Mien Ruijslaan, tussen Kotermeerstal en Jonkerswijk, verzakken op enkele plaatsen als gevolg van mollenritten. Verzoek om het e.e.a. te herstellen (Actie: OG-R1-HK).

 

14. Opknappen Tijdpad.

Leerlingen van het Vechtdalcollege willen, in het kader van een maatschappelijke stage, het Tijdpad in het Zuiderbos opknappen. In mei is hierover overleg tussen gemeente en school. PB staat positief tegenover dat initiatief.

 

 

 

15. Fietspad Industrieweg.

PB adviseert om de geplande aanleg van het fietspad langs de Industrieweg te combineren met de noordelijke aantakking op de rotonde in de N377 (Actie: OG-IG-DS).

 

16. Gemaakte afspraken met veehouder Brandt.

PB is benieuwd naar de afspraken die zijn gemaakt met veehouder Brandt i.r.t. de aanleg fietspad langs de Zuidwoldestraat (Actie: OG-IG-DS).

 

17. Volgend overleg.

Het eerstvolgend overleg wordt gepland op woensdag 1 juni 2016 om 13:30 uur in “De