Ledenvergadering Plaatselijk Belang Dedemsvaart e.o

26 maart 2017

UITNODIGING

Algemene Ledenvergadering van de vereniging “Plaatselijk Belang Dedemsvaart en Omgeving” d.d. maandag 10 april 2017 om 20.00 uur in de Baron, Julianastraat 54 te Dedemsvaart.

De stukken voor deze vergadering kunt u vanaf 5 april downloaden via de site : www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl

 

AGENDA

  1. Opening door voorzitter Meine Fernhout
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen : Algemene Ledenvergadering d.d. 18 april 2016
  4. Financiële stukken / verslag boekjaar 2016                                             

4.a.    rekening en verantwoording boekjaar 2016 door Tinus de Vries

         verslag kascontrole commissie + benoemen lid kascontrole commissie

         vaststelling rekening en verantwoording boekjaar 2016

         begroting 2016

4.b.    jaarverslag secretaresse

      5.   Bestuursverkiezingen :

         > Aftredend en herkiesbaar: Hilda Kist, Hanneke van Dijk en Tinus de Vries

         Door het bestuur wordt kandidaat gesteld Hilda Kist, Hanneke van Dijk en

          Tinus de Vries.

         > Aftredend en niet herkiesbaar Harry Drogt, Tineke Strijker

         Voor beide bestuursfuncties is er een vacature.

Ingevolge art. 7 lid 2 van de statuten hebben 10 of meer leden het recht een voordracht voor een andere kandidaat schriftelijk in te dienen bij het bestuur tot voor aanvang van de vergadering

  1. Rondvraag (zijn er vooraf reeds vragen voor de rondvraag, wellicht kunt u ze voorafgaande aan de vergadering  mailen naar info@plaatselijkbelangdedemsvaart.nl)
  2. Sluiting
  3. Pauze

Aansluitend aan het zakelijke gedeelte van de vergadering (na de pauze)

Gastsprekers

1. Presentatie Stichting de Makelij.

De Makelij is een sociale onderneming en is gehuisvest in de voormalige Jumbo aan de Julianastraat. Het bedrijfje is gestart in 2014 en heeft inmiddels een stevige plaats binnen de Dedemsvaartse gemeenschap.

De voorzitter van de Stichting, Wim Schunselaar en de koördinator Anne Meijer komen u vertellen wie er werken in de Makelij, wat er gemaakt en verkocht wordt en wat de bijdrage is aan de leefbaarheid van ons dorp!

2. Presentatie plannen Mercatorterrein.

Het al dan niet verplaatsen van de Aldi verhit de gemoederen in ons dorp. Jaap ten Hoor is als projectontwikkelaar vastgoed nauw betrokken bij de planvorming voor het Mercatorterrein waarbinnen de Aldi een plek zou kunnen krijgen. Hoe zien die plannen er uit en is er wel meerwaarde voor zowel de inwoners als de middenstand van Dedemsvaart? Jaap gaat het u presenteren en we zijn benieuwd naar uw reacties.