Concept landschaps- en beplantingsplan Vechtdalverbinding. langs de wegen N340, N48 en N377 is klaar

31 januari 2021

Concept landschaps- en beplantingsplan Vechtdalverbinding

In de afgelopen periode heeft TAUW voor de provincie Overijssel een concept landschaps- en beplantingsplan opgesteld langs de wegen N340, N48 en N377 voor het project Vechtdalverbinding In de periode van 2 februari tot en met 14 februari zijn het concept landschaps- en beplantingsplan online in te zien. Via de website www.vechtdalverbinding.nl kunt u toegang krijgen tot een digitale en interactieve kaart met daarop het landschapsplan. Deze kaart laat zien waar nieuwe bomen, bos en bomen met onderbegroeiing zijn gepland. In de kantlijn van de kaart leest u de toelichting waarom gekozen is voor deze inrichting en beplanting. De invulling is gebaseerd op een afweging tussen verkeersveiligheid, ecologische waarden, landschappelijke waarden en omgevingswensen (onder andere het voorkomen van lichthinder).Daarbij rekening houdend met de aanwezige bodemsamenstelling en eventuele aanwezigheid van kabels en leidingen. Met deze kaart informeren we u graag over de voorziene beplanting. Als gebiedskenner kijkt u mogelijk anders naar het gebied dan wij. Daarom is binnen de kaart de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen. Ondanks zorgvuldigheid kan het zijn dat de werkelijke situatie afwijkt van de tekening. Dan horen wij dat graag. Hoe u opmerkingen in de kaart kunt plaatsen wordt in de kantlijn van de kaart uitgelegd. Naast dat we u middels deze kaart willen informeren over het landschaps- en beplantingsplan, willen we u ook vragen aanvullende mogelijkheden ter versterking van het landschapsplan aan te dragen. Ziet u mogelijkheden voor het aanbrengen van houtwallen of bomen op uw grond, dan kunt u dit ook via de opmerkingenknop aangeven. Dit kunnen wij mogelijk opnemen in een plusvariant. Na 14 februari bekijken wij alle opmerkingen uit zowel de overleggen als uit de kaart in samenhang en verwerken dit vervolgens zo goed mogelijk in het definitieve landschaps- en beplantingsplan.

Helaas zijn we genoodzaakt vanwege de coronamaatregelen enkel digitaal te communiceren. Zowel provincie als gemeentes hebben momenteel geen ruimtes beschikbaar om de plannen fysiek te komen inzien.