Ledenvergadering 13 april 2015

29 maart 2015

Algemene Ledenvergadering van de vereniging “Plaatselijk Belang Dedemsvaart en Omgeving” d.d. maandag 13 april 2015 om 20.00 uur in de Baron, Julianastraat 54 te Dedemsvaart.

 

AGENDA

 

  1. Opening door voorzitter Gerrit Schipper
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen : Algemene Ledenvergadering d.d. 17 april 2014
  4. Financiële stukken / verslag boekjaar 2014                                             

4.a.    rekening en verantwoording boekjaar 2014 door Tinus de Vries

         verslag kascontrole commissie + benoemen lid kascontrole commissie

         vaststelling rekening en verantwoording boekjaar 2014

         begroting 2015

4.b.    jaarverslag secretaresse

      5.   Bestuursverkiezingen :

         > Aftredend en herkiesbaar de heer Maus Westerbaan

         Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer Maus Westerbaan

         > Aftredend en niet herkiesbaar de heer Willem Veerbeek

         Door het bestuur wordt kandidaat gesteld dhr. Peter Schlepers

 

         Ingevolge art. 7 lid 2 van de statuten hebben 10 of meer leden het recht een voordracht voor een andere kandidaat

                schriftelijk in te dienen bij het bestuur tot voor aanvang van de vergadering

  1. Fotowedstrijd 2014/2015 “uitreiking prijs mooiste foto”
  2. Rondvraag (zijn er vooraf reeds vragen voor de rondvraag, wellicht kunt u ze voorafgaande aan de vergadering  mailen naar info@plaatselijkbelangdedemsvaart.nl)
  3. Sluiting
  4. Pauze

 

De stukken voor deze vergadering kunt u vanaf 7 april downloaden via de site : www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl en/of op te vragen bij het Secr. PBD 0523-617848

 

Aansluitend aan het zakelijke gedeelte van de vergadering (na de pauze)

Gastsprekers

  • Stichting Dedemsvaart Loopt
  • Isabelle Mensink (teamchef) en Ben Froklage (teamleider) geven een toelichting  op de veranderingen die bij de politie zijn / worden doorgevoerd en wat betekent dit voor Dedemsvaart in het bijzonder.