Verslag van het overleg met Plaatselijk Belang Dedemsvaart.

05 november 2015

Verslag van het overleg met Plaatselijk Belang Dedemsvaart.

 

Bijeenkomst dd.: 21 september 2015

 

Aanwezig:

Namens PB: Gerrit Schipper en Harry Drogt

Namens gemeente: Jan de Vries

 

 

1. Vrachtverkeer in centrum Dedemsvaart.

Portalen plaatsen doen we niet i.v.m. de bereikbaarheid voor hulpdiensten, vuilnisophaaldienst, leveranciers, verhuiswagens, gemeentelijk beheer, etc.

 

2. Overlast door vrachtverkeer.

We gaan eerst in gesprek met de bewoner(s) om het probleem goed in beeld te krijgen.

Het geluidsprobleem is inmiddels opgelost. De transporteur heeft z’n aanvoertijden aangepast.

 

3. Blauwalg.

Wat is de huidige stand van zaken m.b.t. tegengaan van blauwalg in het Kotermeer, zoals de behandeling met coccolietenkrijt en/of het doorpompen van water naar het Ommerkanaal? PB wil graag blijven meedenken en meepraten (Actie: OG-IG-AtR).

Afgelopen jaar is een slecht jaar geweest voor de blauwalgen. Er is maar één waarschuwing geweest, na de tropische dagen. De airlift wordt binnenkort opgehaald. Een exacte datum is nog niet bekend. De proef met het Coccolietenkrijt loopt nog. Er zijn nog onvoldoende resultaten om conclusies te trekken. Voor het doorspoelsysteem zijn we nog bezig met onderzoek. De effecten op de blauwalgbloei zijn zeer onzeker.

 

4. Overhangend groen.

Hierover is inmiddels gecommuniceerd met De Veste.

Het zou, volgens PB, mooi zijn als iemand toeziet op allerlei zaken in en nabij de openbare ruimte, zoals overhangend groen, beschadigd wegmeubilair, autowrakken, etc., met als doel de omgeving netjes en aantrekkelijk te houden (Actie: OG-Buitendienst-HE).

We komen hier op een later tijdstip op terug.

 

5. Dichtgroeien van watergangen.

Over het algemeen is de gemeente binnen het stedelijk gebied verantwoordelijk voor het maaien van het gras langs de waterkanten. Het onderhoud is afhankelijk van het streefbeeld dat wordt gehanteerd vanuit groenbeheer. Het talud (schuine gedeelte) wordt in het najaar onderhouden. Langs het Ommerkanaal onderhouden wij alleen het gedeelte vanaf de Langewijk tot aan de Sportlaan (zijde woonwijk). De andere delen worden door het waterschap onderhouden.

 

6. Graffiti op toiletunit Kotermeer.

De graffiti wordt verwijderd door de gemeente. Burgerparticipatie en met name dit initiatief juichen wij van harte toe. Het initiatief wordt intern besproken en de mogelijkheden worden onderzocht. Heeft PB bepaalde mensen in beeld die dat zouden willen/kunnen doen? Wordt binnenkort ook besproken met portefeuillehouder. PB geeft aan dat zij doelen op bv iemand

die vanuit een uitkering, via de buitendienst, werkzaamheden moet uitvoeren en daarbij een bepaald gebied krijgt toegewezen (Actie: OG-Buitendienst-HE).

We komen hier op een later tijdstip op terug.

 

7. Metingen op De Magnolia.

Die afstemming is er. De resultaten van de metingen worden ook gebruikt voor het nemen van evt. maatregelen. PB heeft gezien dat de metingen zijn uitgevoerd en is benieuwd naar de resultaten (Actie: IG-OG-GH).

De resultaten van de metingen zijn inmiddels gecommuniceerd met PB.

 

8. Voetgangersbrug Zaaimansakker.

Er is inmiddels opdracht verstrekt om de verlichting te vervangen. Ook de antislipstrookjes worden binnenkort aangebracht.

 

9. Vervanging picknicksets rond Kotermeer.

De afspraak was dat we de picknicksets gefaseerd gaan vervangen en daar houden we ons aan.

 

10. Hekjes voor schapen.

Er zijn inmiddels degelijke hekjes geplaatst.

 

11. Ambulancestandplaats Balkbrug.

De ambulance die voorheen in Balkbrug stond, is nu tijdelijk in Ommen gestationeerd (waar er nu twee staan: er is dus geen capaciteit ingeleverd). De regionale ambulancevoorziening (RAV) IJsselland heeft ons verzekerd dat de aanrijtijden voor Dedemsvaart - tijdens normale omstandigheden - ook nu worden gehaald. De RAV IJsselland is bezig om een ambulancepost in Dedemsvaart te realiseren. De directeur van de RAV IJsselland, dhr. Huizinga, benadrukte dat Plaatselijk Belang hierover ook rechtstreeks contact op kan nemen met de RAV IJsselland. De gemeente heeft hierin formeel geen rol.

 

12. Afval rond ondergronds inzamelsysteem Bachplein.

De problematiek aan het Bachplein is bekend. In het verleden zijn we daar vaak over benaderd door de heer Moes, die destijds aan het Bachplein woonde. We hebben hierover afspraken gemaakt met het clean team, zij besteden extra aandacht aan deze locatie. Ook is er contact geweest met de kledinginzamelaar Sympany (voorheen KICI). Zij ledigen wekelijks op de dinsdag. Met Sympany is de afspraak gemaakt dat zij bij een tussentijdse volmelding extra gaan ledigen. Mocht dit structureel zijn dat moet de ledigingsfrequentie worden opgeschroefd naar 2 keer per week.

 

13. Reclame-uitingen op vm ABN gebouw in Julianastraat.

PB vraagt of er toestemming is voor de vele reclame-uitingen aan het vm. ABN gebouw aan de Julianastraat (Actie: RD-TH-FB).

Daar is vergunning voor verleend.

 

14. Voetpad langs Langewijk.

De plannen om gezamenlijk (samenwerking tussen de Groen van Prinstererschool en gemeente) een voetpad langs Langewijk te realiseren, worden niet ten uitvoer gebracht, omdat binnen de ouderwerkgroep van de school onvoldoende duidelijk is dat een trottoir substantieel bijdraagt aan de veiligheid van (ouders en) kinderen die met auto worden gebracht. Daarom zien zij er nu van af. Er worden nog andere mogelijkheden onderzocht.

 

15. Uitstraling Julianastraat.

Als gevolg van aanwezig onkruid, bv rond het wegmeubilair en de vele beschadigde boomkorven en lantarenpalen heeft de uitstraling van de Julianstraat een flinke deuk opgelopen. PB zou graag zien dat dat wordt verbeterd (Actie: OG-IG-BJG).

We komen hier op een later tijdstip op terug.

 

16. Bijdrage Rabobank voor speelvoorzieningen.

Tijdens “Dedemsvaart Natuurlijk” konden bezoekers wensen kenbaar maken. Rabobank heeft naar aanleiding daarvan besloten om € 5000,= bij te dragen voor speelvoorzieningen in de speelplaatsen aan de Kotermeerstal en de Van Barneveldstraat. PB wil hierover graag overleggen en afspraken maken met de gemeente (Actie: OG-Buitendienst-HE).

Binnenkort zal hierover een afspraak worden gepland.

 

17. Volgend overleg.

Het eerstvolgend overleg wordt gepland op maandag 2 november om 13:30 uur in “De Baron.