AED's in de gemeente Hardenberg

02 augustus 2023

Plaatselijk Belang heeft onlangs een brief naar de gemeenteraad gestuurd.

Hieronder staat de inhoud van de brief

 

Dedemsvaart juli 2023

 

Aan de gemeenteraad fracties van de gemeente Hardenberg.

Via griffier.

CC College B&W

 

Veiligheid is een belangrijk iets, soms gaan we automatisch van een bepaalde veiligheid uit.

Zo hebben we binnen de gemeente Hardenberg de gelukkige omstandigheden dat er sinds vele jaren een AED netwerk beschikbaar is. Dit netwerk is bijeengebracht door inzet van vele verenigingen, stichtingen, bedrijven, diverse instanties, en burgers.
Overkoepelend speelt hierin de Stichting Hartveilig Hardenberg vanaf het begin een coördinerende rol.

De opzet voor de aanschaf van een AED is in de loop van de jaren wel veranderd. Moest er in de begin jaren 2/3 deel bijeengebracht worden en werd dit met 1/3 deel door de gemeente aangevuld.
Later is dit aangepast naar 50/50.

Tijdens onze avond voor alle plaatselijkbelangen van de gemeente Hardenberg op 10 mei jl. is er een stelling naar voren gebracht over de huidige manier van bekostigen van een AED. Om een juiste dekking te krijgen, de zekerheid van voldoende beschikbaarheid, en de verantwoordelijkheid op één plaats is het voorstel gedaan om de volledige aanschaf, plaatsing, en onderhoud via de gemeente Hardenberg te laten lopen. Hierdoor ligt er geen verantwoordelijkheid bij een bestuur of vereniging om de financiën bij elkaar te krijgen. Ook zijn op deze manier de plaatsen voor de AED’s beter te verdelen.

Nu is er op dinsdag 9 mei een motie ingediend door de gemeenteraad van Hardenberg. Hierin wordt voorgesteld om voor alle benodigde AED’s de verantwoordelijkheid bij de Plaatselijk Belangen neer te leggen, waarbij tevens 10% van de kosten via de Plaatselijke Belangen moet worden ingebracht. Uiteraard is het aantal AED’s per kern verschillend.

Als Plaatselijk Belang Dedemsvaart en medeondertekenden zijn wij het niet eens met de ingediende motie.

Toelichting:
Momenteel zijn alle 16 AED’s in Dedemsvaart door initiatieven van verenigingen etc. bekostigd. Van een deel hiervan zijn bij de Stichting Hartveilig Hardenberg geen gegevens meer bekend. Dit houdt in dat na verloop van tijd, als vervanging aan de orde is, de AED wordt verwijderd als er geen actie wordt ondernomen. Dit mag toch niet gebeuren!
Ook de verantwoordelijkheid neerleggen bij een Plaatselijk Belang heeft niet onze voorkeur, hoe moet een Plaatselijk Belang de financiën bij elkaar krijgen? Wie gaat dan bepalen waar de AED moet hangen, hier geldt toch ook in zekere mate “de betaler bepaalt.
De door uw raad aangenomen motie biedt in onze ogen geen goede oplossing.

 

 

Blz. 1.

Ons voorstel is om u en daarmee de gemeenteraad van Hardenberg te overtuigen dat de motie moet worden aangepast. Geen verplichting om 10% van kosten via de Plaatselijk Belangen te laten bijdragen, maar volledige kostendekking door de gemeente Hardenberg. De Stichting Hartveilig Hardenberg wordt ins ons voorstel dan de uitvoerende instantie betreffende plaats aanwijzing, administratie betreffende contactpersonen, etc. Een bijkomend voordeel van het leggen van de verantwoordelijkheid voor het kiezen van de plaatsen voor de AED’s bij de stichting Hartveilig Hardenberg is dat er wellicht in totaal minder AED’s benodigd zijn voor de gehele gemeente Hardenberg.
De Plaatselijk Belangen, bewonersverenigingen, Dorpsbelangen etc., zullen gesprekspartners moeten zijn samen met Stichting Hart Veilig Hardenberg en de gemeente Hardenberg.

Dit voorstel is door Plaatselijk Belang Dedemsvaart ook voorgelegd aan alle belangenverenigingen in alle kernen van de gemeente Hardenberg.
Hierop zijn veel reacties teruggekomen waarbij men instemt met het voorstel.

 

Samenvatting:

Namens een groot deel van de belangenverenigingen in de gemeente Hardenberg wordt hierbij het verzoek gedaan de ingediende motie betreffende de bekostiging van de AEDs binnen de gemeente Hardenberg aan te passen. Het nu voorliggende voorstel om de kosten voor 10% en de verantwoordelijkheden bij de verenigingen neer te leggen kan niet rekenen op de steun van een groot deel van deze verenigingen. Om een juiste dekking van de AED’s te krijgen moet de verantwoordelijkheid en plaatsbepaling onafhankelijk plaatsvinden. De Stichting Hartveilig Hardenberg kan deze taak op zich nemen. Verder was het volgens ons beter om als gemeenteraad van de gemeente Hardenberg vooraf te informeren en in gesprek te gaan met de plaatselijke verenigingen in plaats van over hen een beslissing te nemen zonder overleg.

 

Graag zijn wij bereid om bovenstaande verder toe te lichten, hiervoor kunt u via bijgaande gegevens contact opnemen. Tevens zullen wij van de mogelijkheid gebruik maken om bovenstaande onder de aandacht te brengen via de inspreek mogelijkheid in de vergadering waar deze brief wordt geagendeerd.

 

Met vriendelijke groet:

Plaatselijk Belang Dedemsvaart

 

John Haverkort,               voorzitter                          Cisca Scholing,                 secretariaat