Verslag van het overleg Plaatselijk Belang Dedemsvaart met Gemeente.

08 september 2015

Bijeenkomst dd.: 27 juli 2015

 

Aanwezig:

Namens PB: Gerrit Schipper en Harry Drogt

Namens gemeente: Jan de Vries

 

 

1.Vrachtverkeer in centrum Dedemsvaart.

DMC is het eens met het voorstel van PBD om de Zacherias Tijllaan, de Prins Bernardstraat in de richting van de Molstraat, de Judith van Marlelaan en de Wilhelminastraat allemaal op een zelfde wijze af te sluiten voor vrachtverkeer. Eventueel zou dit kunnen worden ondersteund met portalen waar vrachtverkeer niet onderdoor kan. (Ter info: OG-IG-GH) 

Portalen plaatsen doen we niet i.v.m. de bereikbaarheid voor hulpdiensten, vuilnisophaaldienst, leveranciers, verhuiswagens, gemeentelijk beheer, etc.

 

2.Inrichting 60 km gebieden.

Veel mensen weten nog niet wat de gele wybers op het wegdek betekenen. Wellicht is het goed om daar nog eens aandacht aan te besteden via de lokale media.

 

3.Overlast door vrachtverkeer.

Uiteraard gelden er geluidnormen. Dat zijn de normen uit het Activiteitenbesluit, art. 2.17, lid 1. Zie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/volledig/geldigheidsdatum_10-06-2015#Hoofdstuk2_Afdeling28 Zoals in de laatste alinea over het lossen van pakketten gesteld, kan volgens het akoestisch onderzoek aan deze geluidnormen worden voldaan.

PB geeft aan dat het wellicht goed zou zijn om eens een steekproef te nemen en daarmee te beoordelen of nog steeds aan de normen wordt voldaan? (Actie: RD-OG-TV)

We gaan eerst in gesprek met de bewoner(s) om het probleem goed in beeld te krijgen.

 

4.Boombeugels Markt.

PB adviseert om in dit soort gevallen de situatie te beoordelen vanuit de gebruikers. (Ter info: OG-IG-AvdW).

 

5.Speeltuintje Van Sandickstraat.

Het is de bedoeling om het terrein binnenkort te vertidrainen. We verwachten dat daarmee de problemen worden opgelost. Uitbreiding van de speeltoestellen is niet mogelijk, daar is geen budget voor.

 

6.Blauwalg.

Tijdens de hittegolf hebben er geen waarschuwingsbordjes gestaan. Het gehalte aan blauwalgen was toen nog onder waarschuwingsniveau. Uit metingen uitgevoerd op 13 juli is gebleken dat het gehalte aan blauwalgen weer boven het waarschuwingsniveau is uitgekomen. De waarschuwingsborden zijn inmiddels weer geplaatst. In overleg met de eigenaar zal worden bepaald wanneer de Airlift kan worden verwijderd.

PB wil blijven zoeken naar een goede oplossing voor dit probleem, zodat uiteindelijk normaal gebruik kan worden gemaakt van de zwemgelegenheid. (Ter info: OG-IG-AtR)

 

7.Overhangend groen.

Het achterpad is in beheer bij “De Veste”. Geadviseerd wordt om dit met hun te communiceren. PB geeft aan dat dit probleem zich op meerdere locaties voordoet en dat het goed zou zijn dat de gemeente dit in het algemeen (breed) aanpakt. (Actie: OG-Buitendienst-HE)

Hierover is inmiddels gecommuniceerd met De Veste.

 

8.Inzet Cleanteam.

Het Cleanteam gaat daar 3 á 4 keer per jaar het zwerfvuil opruimen.

 

9.Boom rotonde Julianastraat.

Deze boom mag zonder vergunning worden verwijderd. Wel goed om, in overleg, een mooie en geschikte boom terug te plaatsen.

 

10.Onderzoek naar verlichting Kotermeer.

De onderzoeken door Saxion voor wat betreft de woonwijken en de Kotermeerstal zijn afgerond. De bevindingen zijn in een rapportage verwerkt en aan de gemeente aangeboden. Het onderzoek fietspad Hoofvaart-het Rak is begin juli afgerond. De bevindingen moeten nog in een rapportage worden verwerkt. De verwachting is dat deze resultaten niet eerder dan in september (i.v.m. schoolvakanties) bekend zullen zijn. We stellen voor om de resultaten in één keer met het PBD te bespreken. Waar mogelijk worden goede suggesties (nut en noodzaak!) meegenomen binnen het op handen zijnde vervangingsplan openbare verlichting.

 

11.Dichtgroeien van watergangen (wijken).

In verband met de Flora en Faunawet kan er pas vanaf juni/juli gemaaid worden. Mocht er het idee zijn dat er op sommige locaties nooit iets gebeurt, dan zouden we graag willen weten welke locaties dat zijn. Hiervoor kan een apart overleg ingepland worden.

Het is voor PB niet helemaal duidelijk wie de onderhoudswerkzaamheden uit moet voeren. Het waterschap heeft de meeste watergangen inmiddels keurig schoongemaakt. Maar de (schouw) paden zijn bv nog niet gemaaid. Wie is daar verantwoordelijk voor? (Actie: OG-IG-AtR)

Over het algemeen is de gemeente binnen het stedelijk gebied verantwoordelijk voor het maaien van het gras langs de waterkanten. Het onderhoud is afhankelijk van het streefbeeld dat wordt gehanteerd vanuit groenbeheer. Het talud (schuine gedeelte) wordt in het najaar onderhouden. Langs het Ommerkanaal onderhouden wij alleen het gedeelte vanaf de Langewijk tot aan de Sportlaan  (zijde woonwijk). De andere delen worden door het waterschap onderhouden.

 

12.Graffiti op toiletunit Kotermeer.

Op de toiletunit is toch weer graffiti aan gebracht! Wordt dat door de gemeente verwijderd?

Zou het daarnaast goed zijn om met iemand uit de omgeving afspraken te maken over toezicht op het Kotermeer, zodat zaken ook direct en rechtstreeks gemeld kunnen worden? (Actie: OG-IG-BJG)

De graffiti wordt verwijderd door de gemeente. Burgerparticipatie en met name dit initiatief juichen wij van harte toe. Het initiatief wordt intern besproken en de mogelijkheden worden onderzocht.

 

13.Metingen op De Magnolia.

PB is blij met de aangekondigde metingen op De Magnolia in augustus! Het zou goed zijn om dit ook af te stemmen met de collega die heeft gereageerd op punt 9 in het verslag van 02-03-2015. (Actie: OG-IG-GH)

Die afstemming is er. De resultaten van de metingen worden ook gebruikt voor het nemen van evt. maatregelen. 

 

 

 

14.Voetgangersbrug Zaaimansakker.

In het verslag van het overleg op 26-01-2015 is hierover het volgende geschreven:

De in het brugdek verwerkte verlichting brandt, een enkele uitgezonderd, niet meer. Ook de antislip strookjes zijn uit het brugdek verdwenen. Tijdens vochtige omstandigheden is het daardoor gevaarlijk glad. Verzoek om het e.e.a. te herstellen (Actie: OG-IG-BJG).

Herstel zal binnenkort plaatsvinden.

PB geeft aan dat dat herstel nog niet heeft plaatsgevonden. (Actie: OG-IG-BJG)

Er is inmiddels opdracht verstrekt om de verlichting te vervangen. Ook de antislip wordt binnenkort aangebracht.

 

15.Vervanging picknicksets rond Kotermeer.

In 2013 heeft PB met Henk Essing afspraken gemaakt over de vervanging van de oude picknicksets door nieuwe exemplaren. PB vraagt zich af wanneer dat gaat gebeuren. (Actie: OG-Buitendienst-HE)

De afspraak was dat we gefaseerd telkens iets gaan vervangen en daar houden we ons aan.

 

16.Hekje voor schapen.

Het onlangs geplaatste hekje voor de schapen, in de omgeving van het kunstwerk in het Kotermeerpark, is alweer verdwenen/stuk. PB vraag om binnenkort een kwalitatief beter hek aan te brengen. (Actie: OG-Buitendienst-HE)

Er worden degelijke hekjes gemaakt/geplaatst.

 

17.Ambulance standplaats Balkbrug.

PB heeft begrepen dat de ambulance standplaats in Balkbrug is opgeheven. PB vraagt zich af hoe het nu zit met de aanrijtijden voor Dedemsvaart. Voldoen deze nu nog wel aan de norm? (Actie: DS-AP)

De ambulance die voorheen in Balkbrug stond, is nu tijdelijk in Ommen gestationeerd (waar er nu twee staan: er is dus geen capaciteit ingeleverd). De regionale ambulancevoorziening (RAV) IJsselland heeft ons verzekerd dat de aanrijtijden voor Dedemsvaart - tijdens normale omstandigheden - ook nu worden gehaald. De RAV IJsselland is bezig om een ambulancepost in Dedemsvaart te realiseren. De directeur van de RAV IJsselland, dhr. Huizinga, benadrukte dat Plaatselijk Belang hierover ook rechtstreeks contact op kan nemen met de RAV IJsselland. De gemeente heeft hierin formeel geen rol.

 

18.Volgend overleg.

Het eerstvolgende overleg wordt gepland op maandag 21 september 2015 om 13:30 uur in “De Baron”.